Privacyverklaring

We hechten veel belang aan je privacy. Als je solliciteert bij de Tweede Kamer, gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Daarbij volgen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opbouw privacyverklaring

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt bij een sollicitatieprocedure bij de Tweede Kamer. De belangrijkste punten die in onze privacyverklaring aan bod komen zijn:

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welk doel?
 • Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 
 • Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 
 • Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 
 • Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 
 • Welke rechten heeft heb jij ten aanzien van jouw persoonsgegevens? 
 • Waar kan een klacht worden ingediend?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Met andere woorden: gegevens die direct om iemand gaan, of herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Gevoelige gegevens als iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksueel gedrag of voorkeur, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens is volgens de AVG niet toegestaan, tenzij er een uitzondering van toepassing is in aanvulling op het legitieme doel en een geldige grondslag.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de ambtelijke organisatie. De Tweede Kamer heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) als interne toezichthouder, die toezicht houdt op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door de Tweede Kamer. 

De functionaris gegevensbescherming is te bereiken per post of per e-mail:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Via e-mail: fg@tweedekamer.nl 

Het gebruik van je persoonsgegevens

Door het reageren op een vacature en het insturen van het sollicitatieformulier worden persoonsgegevens door ons verwerkt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s);
 • Gegevens in het cv en de motivatiebrief (werkervaring, werkgevers, scholing, opleidingen, referenties, talen, ambitie).

Je kunt de website “werken bij de Tweede Kamer” bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Wel gebruikt de Tweede Kamer cookies. Denk hierbij aan cookies die de kwaliteit of effectiviteit van de website meten (analytische cookies) en cookies die nodig zijn om het gebruiksgemak van de site te verbeteren (functionele cookies).

Gerechtvaardigd belang: De Tweede Kamer gebruikt cookies ten behoeve van het functioneren, de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website, lees meer over de cookies in de cookieverklaring.

Voor welke doelen gebruiken we jouw gegevens?

Bovengenoemde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. 

Wij behandelen deze persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken die uitsluitend in het wervings- en selectieproces van de vacature waarop je reageert. Bijvoorbeeld om contact met je op te nemen voor een nadere kennismaking of om contact op te nemen met de referenties die aan ons zijn doorgegeven.

Cv’s en motivatiebrieven worden gedeeld met de medewerkers die bij de selectieprocedure zijn betrokken. Eventuele geprinte exemplaren worden na afronding van de gesprekken door ons vernietigd.

De persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot een bezoek aan de website van de “werken bij de Tweede Kamer” worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Veiligheid van het systeem.
 • Bezoekersstatistieken om de website optimaal te laten aansluiten op de wensen van algemeen publiek.

Op basis van welke grondslagen gebruiken we jouw gegevens?

De Tweede Kamer verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen.

Uitvoering van een overeenkomst: In dit stadium is er nog geen arbeidsovereenkomst, maar het doel van de sollicitatieprocedure is om uiteindelijk een arbeidsovereenkomst af te sluiten. In het kader van de precontractuele fase, verwerkt de Tweede Kamer persoonsgegevens om nieuw talent aan te trekken, om sollicitaties voor functies bij de Tweede Kamer te verwerken en te beheren, met inbegrip van het screenen en selecteren van kandidaten en het in dienst nemen van succesvolle kandidaten door het doen van een aanbod en het uitvoeren van een pre employment screening.

Toestemming: De Tweede Kamer kan de bewaartermijn voor de persoonsgegevens in het werving- en selectieproces verlengen met uw toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Delen we gegevens met andere partijen?

De Tweede Kamer heeft social media accounts zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Deze derden partijen verzamelen mogelijk informatie over jouw gebruik en profiel op grond van hun eigen doelen en overeenkomst met jou als gebruiker.

Worden gegevens buiten de EU gebracht?

Ons uitgangspunt is om uw persoonsgegevens niet buiten de EER te verwerken. Onze systemen en applicaties waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt zijn gevestigd binnen de EER. 

Indien er sprake is van doorgifte aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie dan treft de Tweede Kamer passende technische en organisatorische maatregelen om het beschermingsniveau te waarborgen.

Hoe beveiligen we gegevens?

De Tweede Kamer neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Als externe partijen namens de Tweede Kamer persoonsgegevens beheren dan maakt de Tweede Kamer goede afspraken om de privacy van jouw persoonsgegevens te bewaken en te beschermen. De Tweede Kamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en controleert regelmatig de naleving van deze afspraken door de leverancier.

De Tweede Kamer werkt conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO). Dit betekent onder andere dat  de Tweede Kamer een beveiligingsbeleid vastgesteld dat ook is geïmplementeerd. Er bestaan fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief organisatorische controle en controle door middel van het gebruik van wachtwoorden of pincodes en toegangspasjes. Ook vindt er controle plaats op toegekende bevoegdheden. 

Hoe lang bewaren we gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is voor het werving- en selectieproces van de functie waarop wordt gesolliciteerd. De bewaartermijn voor de persoonsgegevens in het werving- en selectieproces is 1 maand, vanaf het moment dat de vacature is afgesloten.

Daarna worden de persoonsgegevens uit het systeem van de Tweede Kamer verwijderd, tenzij schriftelijk akkoord wordt gegaan met een verlenging van de bewaartermijn. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

Welke rechten heeft uw op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

De AVG biedt verschillende rechten met betrekking tot persoonsgegevens. Het recht om persoonsgegevens:

-    In te zien;

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij verwerken, kun je bijvoorbeeld een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek doe je bij de functionaris gegevensbescherming via: fg@tweedekamer.nl

-     Aan te passen (rectificeren);
In het geval van onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Tweede Kamer worden verzocht de gegevens aan te passen. Daarnaast kan rectificatie worden gevraagd als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als de Tweede Kamer de gegevens gebruikt in strijd met de wet. Dit verzoek kan worden gedaan bij de functionaris gegevensbescherming via: fg@tweedekamer.nl

-     Te verwijderen;
Wanneer de Tweede Kamer geen gegronde reden (meer) heeft om persoonsgegevens te 
verwerken, kan de Tweede Kamer worden verzocht om de persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan worden gedaan als de Tweede Kamer de gegevens bijvoorbeeld niet meer nodig heeft, de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen of de toestemming wordt ingetrokken. 

-    Over te dragen aan een andere partij.

Je hebt het recht om de (digitale) persoonsgegevens te ontvangen die de Tweede Kamer van jou heeft en om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie. Het gaat dan alleen om de gegevens die de Tweede Kamer met toestemming van jou heeft verwerkt.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op een door jouw gegeven toestemming, heb je het recht om de toestemming weer in te trekken. De intrekking van  toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen de toestemming tot het moment van intrekking geldig is.

Wanneer je solliciteert ontvang je van ons een link waarmee je jouw persoonsgegevens te allen tijde kunt verwijderen.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens in ons werving- en selectieproces? Neem dan contact op via: StafdienstHR@tweedekamer.nl

De Tweede Kamer heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of de Tweede Kamer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. Heb je een klacht of een vraag over de manier waarop de Tweede Kamer omgaat met persoonsgegevens, of wil je je rechten uitoefenen, neem dan contact op met de FG. Vragen kunnen digitaal of via een brief worden ingediend bij de Functionaris gegevensbescherming via e-mail: fg@tweedekamer.nl.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Om een verzoek te doen om rechten uit te oefenen en goed in behandeling te kunnen nemen moet het verzoek in elk geval het volgende bevatten:

 • Achternaam, voorletters en contactgegevens.
 • Een kopie van een identificatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument). Wij moeten immers zekerheid hebben dat iemand zegt wie hij/zij is.
 • Toelichting waar het verzoek over gaat (inzage, correctie/verwijdering, beperking, bezwaar of verstrekking).

Let op: Voor de behandeling van het verzoek hebben wij het Burgerservicenummer (BSN) niet nodig. Daarom vragen wij het BSN in de kopie van het identificatiebewijs onleesbaar te maken of af te dekken. Bij een digitale kopie kan dit worden gedaan met behulp van de kopie ID-app. 

Mocht er niet worden beschikt een geldig ID-bewijs  of het om een andere reden niet kan of wil verstrekken, vermeld dit dan in het verzoek. Wij zullen dan contact opnemen om af te spreken hoe wij de identiteit op een andere manier kunnen vaststellen.

Met indiening van dit verzoek wordt er akkoord gegeven om de gegevens te verwerken voor de afhandeling van het verzoek. De correspondentie rondom het  verzoek bewaren wij vier jaar.

Binnen een maand komt er een beslissing op het verzoek. De afhandeling start zodra wij de identiteit hebben kunnen vaststellen. Als de afhandeling van het verzoek langer dan een maand duurt, zullen wij dat met onderbouwing melden.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Komen we er samen niet uit of ben je het niet eens met de beslissing over het verzoek, dan kan er contact worden opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Een eventuele klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan bij hen worden ingediend. Voor meer informatie hierover bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of bel het Informatie – en Meldpunt Privacy van de AP via het nummer 088-1805 250.

Wat is de relatie tussen deze privacyverklaring en andere stukken?

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het selectie- en wervingsproces van de Tweede Kamer.

De overige persoonsgegevens die worden verwerkt komen aan bod in de algemene privacyverklaring,  die te raadplegen is via www.tweedekamer.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

De Tweede Kamer mag de privacyverklaring aanpassen. Aan de versiedatum van deze privacyverklaring kunt u zien wanneer dit voor het laatst is gebeurd. De versiedatum van de huidige verklaring is 6 februari 2023.